Đăng nhập
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 12/03/2018

Trường

Trường THCS&THPT Minh Ngọc

 

Thời khóa biểu lớp

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm học

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp dụng từ ngày 12/03/2018

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

10A

10B

10C

11A

11B

11C

12A

12B

12C

Thứ 2

1

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

CHAO CO

2

Toán - Hải

CN - Chung

Văn - Thúy

Toán - Thuận

TD - Thủy

NN - Ninh

Sử - HảiS

Văn - Hường

Tin - Cảnh

GDCD - Nhàn

Hóa - L.Tiến

NN - Quyên

Văn - Anh

Địa - Vân

Văn - Hằng

Toán - Dũng

Hóa - Lân

3

Văn - Yến

NN - Ninh

Sử - Linh

Sinh - Chung

Văn - P.Thảo

Toán - Quang

TD - Thủy

Toán - Nghĩa

TD - Việt

Văn - Thúy

Toán - Thuận

CN - Hiền

Toán - Tuấn

TD - Sinh

Văn - Hằng

NN - Quyên

Toán - Dũng

4

NN - Ninh

Toán - Hải

Sinh - Kiên

Văn - Yến

Toán - Quang

Văn - Hường

Toán - Nghĩa

TD - Sinh

Lí - Giang

Văn - Thúy

Toán - Thuận

Sử - HảiS

CN - H.Yến

NN - Quyên

Toán - Dũng

Sinh - Vi

Lí - Hiền

5

GDCD - Yến

MT - Ái

NN - Ninh

Sử - Linh

Địa - Vân

Sinh - Liên

Lí - H.Yến

Sử - HảiS

NN - Quyên

Lí - Giang

Sinh - Vi

Hóa - V.Anh

Sinh - Huệ

Toán - Tuấn

GDCD - Nhàn

Lí - Hiền

Địa - Bên

Thứ 3

1

Địa - Bên

Lí - Nghĩa

Lí - Quang

Văn - Yến

CN - H.Yến

Văn - Hường

Địa - Vân

NN - Ninh

Toán - Tuấn

Toán - Thuận

Văn - Thúy

GDCD - Nhàn

Lí - Giang

Văn - Anh

Toán - Dũng

Hóa - V.Anh

Sinh - Vi

2

Toán - Hải

CN - Chung

GDCD - Nhàn

Văn - Yến

Văn - P.Thảo

Văn - Hường

Toán - Nghĩa

Lí - H.Yến

Sử - Linh

NN - Ninh

Địa - Vân

Văn - Anh

Toán - Tuấn

Hóa - V.Anh

NN - Quyên

Toán - Dũng

Sinh - Vi

3

Toán - Hải

Văn - Yến

Địa - Vân

NN - Ninh

Văn - P.Thảo

Toán - Quang

Văn - Hường

Sinh - Liên

NN - Quyên

Toán - Thuận

Lí - Giang

Văn - Anh

CN - H.Yến

Sinh - Huệ

Tin - Cảnh

Văn - Hằng

Toán - Dũng

4

Sinh - Liên

Sử - Linh

Toán - Thuận

CN - Chung

Toán - Quang

NN - Ninh

MT - Ái

Văn - Hường

Văn - Thúy

Hóa - Lân

CN - Tuất

Toán - Tuấn

Lí - Giang

NN - Quyên

Lí - Hiền

Tin - Cảnh

Văn - Hằng

5

CN - Chung

Toán - Hải

Sử - Linh

Toán - Thuận

NN - Ninh

MT - Ái

Sinh - Liên

Địa - Vân

Toán - Tuấn

CN - Huệ

GDCD - Nhàn

Tin - Cảnh

Hóa - V.Anh

Lí - Giang

Địa - Bên

NN - Quyên

Lí - Hiền

Thứ 4

1

Nhạc - Huyên

Toán - Hải

Văn - Thúy

TD - Thủy

MT - Ái

Toán - Quang

Sinh - Liên

Lí - H.Yến

Hóa - Lân

TD - Việt

NN - Ninh

TD - Sinh

Toán - Tuấn

GDCD - Nhàn

Hóa - V.Anh

Lí - Hiền

Sử - HảiS

2

TD - Thủy

Toán - Hải

MT - Ái

Lí - Quang

NN - Ninh

CN - H.Yến

CN - Chung

TD - Sinh

Văn - Thúy

Hóa - Lân

Tin - Cảnh

Toán - Tuấn

NN - Quyên

Sinh - Huệ

Lí - Hiền

TD - Việt

Văn - Hằng

3

Sử - Linh

TD - Thủy

NN - Ninh

MT - Ái

Hóa - Kiên

Sinh - Liên

GDCD - Nhàn

Sử - HảiS

Văn - Thúy

Tin - Cảnh

Lí - Giang

Lí - Hiền

TD - Sinh

Toán - Tuấn

Hóa - V.Anh

NN - Quyên

Văn - Hằng

4

MT - Ái

NN - Ninh

CN - Chung

Nhạc - Huyên

Toán - Quang

Sử - Linh

Hóa - Kiên

Sinh - Liên

TD - Việt

Lí - Giang

Hóa - L.Tiến

Sinh - Huệ

Tin - Cảnh

TD - Sinh

Văn - Hằng

GDCD - Nhàn

NN - Quyên

5

Toán - Hải

Sinh - Liên

 

 

Toán - Quang

Hóa - Kiên

NN - Ninh

GDCD - Nhàn

Hóa - Lân

CN - Huệ

Sử - Linh

Toán - Tuấn

Hóa - V.Anh

CN - Giang

NN - Quyên

CN - H.Yến

Tin - Cảnh

Thứ 5

1

Toán - Hải

Văn - Yến

Nhạc - Huyên

Sử - Linh

Toán - Quang

TD - Thủy

Văn - Hường

MT - Ái

Sinh - Vi

NN - Ninh

Toán - Thuận

Lí - Hiền

GDCD - Nhàn

Toán - Tuấn

Hóa - V.Anh

TD - Việt

Địa - Bên

2

TD - Thủy

NN - Ninh

Văn - Thúy

Địa - Vân

Văn - P.Thảo

Toán - Quang

Hóa - Kiên

Văn - Hường

Toán - Tuấn

Hóa - Lân

Sử - Linh

CN - Hiền

Lí - Giang

Tin - Cảnh

TD - Việt

Hóa - V.Anh

NN - Quyên

3

CN - Chung

Sinh - Liên

Văn - Thúy

Toán - Thuận

TD - Thủy

Văn - Hường

Toán - Nghĩa

NN - Ninh

GDCD - Nhàn

Sử - HảiS

Tin - Cảnh

NN - Quyên

Văn - Anh

CN - Giang

Văn - Hằng

Hóa - V.Anh

Toán - Dũng

4

Văn - Yến

Toán - Hải

Toán - Thuận

Sinh - Chung

Sử - Linh

Toán - Quang

Lí - H.Yến

Toán - Nghĩa

Lí - Giang

Văn - Thúy

NN - Ninh

Địa - Vân

NN - Quyên

Văn - Anh

Sinh - Vi

Văn - Hằng

Hóa - Lân

5

 

 

Toán - Thuận

NN - Ninh

Sinh - Liên

Địa - Vân

 

 

NN - Quyên

Sinh - Vi

CN - Tuất

Văn - Anh

Sinh - Huệ

Lí - Giang

Lí - Hiền

Địa - Bên

GDCD - Nhàn

Thứ 6

1

Văn - Yến

TD - Thủy

NN - Ninh

Toán - Thuận

GDCD - Nhàn

Toán - Quang

Toán - Nghĩa

Văn - Hường

Sinh - Vi

Lí - Giang

Hóa - L.Tiến

Hóa - V.Anh

Địa - Vân

Toán - Tuấn

Địa - Bên

Lí - Hiền

TD - Việt

2

Văn - Yến

Nhạc - Huyên

TD - Thủy

Toán - Thuận

Toán - Quang

GDCD - Nhàn

NN - Ninh

Văn - Hường

Toán - Tuấn

TD - Việt

Văn - Thúy

NN - Quyên

Văn - Anh

Hóa - V.Anh

CN - H.Yến

Sinh - Vi

Văn - Hằng

3

Lí - Nghĩa

Địa - Bên

Địa - Vân

Văn - Yến

NN - Ninh

TD - Thủy

Văn - Hường

Hóa - Kiên

Lí - Giang

Sử - HảiS

Văn - Thúy

Toán - Tuấn

Văn - Anh

NN - Quyên

Toán - Dũng

Văn - Hằng

Lí - Hiền

4

NN - Ninh

GDCD - Yến

Toán - Thuận

GDCD - Nhàn

Hóa - Kiên

Địa - Vân

Sử - HảiS

Toán - Nghĩa

CN - Tuất

Sinh - Vi

TD - Việt

Lí - Hiền

Toán - Tuấn

Lí - Giang

NN - Quyên

Văn - Hằng

CN - H.Yến

5

 

 

Sinh - Kiên

NN - Ninh

Nhạc - Huyên

Lí - Nghĩa

 

 

Địa - Vân

Toán - Thuận

Lí - Giang

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

1

Sinh - Liên

Toán - Hải

Toán - Thuận

Địa - Vân

Lí - Nghĩa

Nhạc - Huyên

TD - Thủy

Hóa - Kiên

Sử - Linh

NN - Ninh

TD - Việt

Sinh - Huệ

TD - Sinh

Văn - Anh

Sử - HảiS

Địa - Bên

Hóa - Lân

2

NN - Ninh

Văn - Yến

TD - Thủy

Sinh - Chung

Sinh - Liên

Hóa - Kiên

Văn - Hường

Toán - Nghĩa

Hóa - Lân

Tin - Cảnh

Toán - Thuận

TD - Sinh

NN - Quyên

Văn - Anh

Sinh - Vi

Sử - HảiS

TD - Việt

3

Toán - Hải

Văn - Yến

Sinh - Kiên

TD - Thủy

Địa - Vân

NN - Ninh

Văn - Hường

CN - Chung

Tin - Cảnh

Toán - Thuận

Sinh - Vi

Văn - Anh

Sử - HảiS

Sử - Linh

TD - Việt

Toán - Dũng

NN - Quyên

4

 

 

SH - Kiên

SH - Yến

SH - Thủy

SH - Hường

 

 

CN - Tuất

Địa - Vân

NN - Ninh

SH - Huệ

SH - Anh

SH - Linh

SH - Dũng

SH - Vi

SH - Lân

5

SH - Hải

SH - Chung

 

 

 

 

SH - Nghĩa

SH - Liên

SH - Việt

SH - HảiS

SH - Tuất