Đăng nhập
KẾ HOẠCH ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS & THPT MINH NGỌC

 

Số :     /KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Minh ngọc, ngày 02 tháng 4 năm 2019

                (DỰ THẢO)

 

 

          Căn cứ công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019;

  Căn cứ Công văn số   /SGDĐT-KTQLCLGD ngày //2019 của  Sở GD&ĐT Hà Giang V/v báo cáo việc tổ chức thực hiện đề thi minh họa của kỳ thi  THPT quốc gia năm 2018;

  Căn cứ vào kết quả thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 theo đề thi minh họa của kỳ thi  THPT quốc gia năm 2019;

  Trường THCS & THPT Minh Ngọc xây dựng Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

            1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường nói chung và chuẩn bị tốt cho học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

          - Củng cố ôn tập kiến thức cho học sinh chuẩn bị tốt cho kì thi THPT quốc gia năm 2019;

          - Giúp học sinh hệ thống hóa toàn bộ kiến thức của chương trình lớp 10, 11, 12. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 12 của nhà trường, phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng mà nhà trường đề ra trong năm học 2018 - 2019.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức ôn thi chặt chẽ,  giáo viên soạn giảng nghiêm túc;

          - Học sinh tích cực, chuyên cần học tập;

- Nội dung ôn phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, vừa giúp HS củng cố, nâng cao kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng làm bài thi;

          - Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phối hợp với phụ huynh học sinh quản lí tốt nề nếp học tập của học sinh trong thời gian ôn thi nhằm đạt kết quả cao nhất.

          - Phấn đấu 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019.

          II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

- Tổng số học sinh khối 12: 86 HS, gồm 3 lớp: 12A = 29 HS; 12B = 31 HS; 12C = 26 HS.

+ Số học sinh đăng ký dự thi các môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) là: 86 HS.

+ Số học sinh đăng ký dự thi các môn thuộc tổ hợp KHXH (Lịch sử, Địa lý, GDCD) là: 80 HS.

+ Số học sinh đăng ký dự thi các môn thuộc tổ hợp KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học) là: 02 HS.

+ Số học sinh đăng ký dự thi cả hai tổ hợp KHXH và KHTN là: 04 HS.

- Cơ sở vật chất: Đảm bảo điều kiện về lớp học, ánh sáng, thoáng mát, …

- Giáo viên tham gia ôn: Là những giáo viên có kinh nghiệm trong việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh của nhà trường.

         III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ THỜI LƯỢNG ÔN THI, DỰ TRÙ KINH PHÍ ÔN THI

         1. Nội dung

- Nội dung ôn: Chương trình lớp 10, 11, 12 THPT của các môn thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT hướng dẫn.

- Phương pháp ôn tập: Lựa chọn các phương pháp và hình thức ôn tập phù hợp với đối tượng học sinh và môn thi.

- Rèn cho học sinh kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, nhất là cách làm bài thi tổ hợp (KHXH hoặc KHTN) và môn mới tổ chức thi trắc nghiệm (Toán).

- Tổ chức cho học sinh làm các đề thi thử của Bộ GD&ĐT, đề thi do Sở GD&ĐT cung cấp, đề thi do GV bộ môn xây dựng theo cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức thi thử cho học sinh nếu cần thiết và có đề nghị của cha mẹ học sinh.

         2. Thời gian và thời lượng ôn thi 

         * Thời gian ôn thi:

         Dự kiến 10 tuần (trừ những ngày nghỉ lễ và thi thử do Sở GDĐT tổ chức), bắt đầu từ ngày 08/4/2019 đến ngày 16/6/2019.

        * Thời lượng ôn thi:

        + Các môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh): Tổng số: 90 tiết. Mỗi môn: 30 tiết = 03 tiết/tuần/môn.

        + Các môn thuộc tổ hợp KHXH (Lịch sử, Địa lí, GDCD): Tổng số: 60 tiết. Mỗi môn: 20 tiết = 02 tiết/tuần/môn.

        + Các môn thuộc tổ hợp KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học): Tổng số: 30 tiết. Mỗi môn: 10 tiết = 01 tiết/tuần/môn.

* Lưu ý:

        Do số lượng học sinh đăng ký các thuộc tổ hợp HKTN quá ít nên nhà trường chỉ bố trí ôn bằng một nửa số tiết của các môn thuộc tổ hợp KHXH, còn lại là học sinh tự ôn ở nhà.

        3. Dự trù kinh phí ôn thi

        - Thu tiền ôn thi của học sinh (có sự thống nhất với cha mẹ học sinh thông qua việc để cha mẹ học sinh tự nguyện viết đơn xin đăng ký ôn thi cho con em mình).

        - Mức thu tiền ôn thi: 15.000đ/1 buổi/1 HS x 45 buổi = 675.000đ/1 HS/cả đợt ôn.

        4. Bố trí lớp ôn và số học sinh ôn

        Học sinh lớp 12. Trong đó:

        - Các môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh): Tổ chức ôn thi theo đơn vị lớp học chính khóa buổi sáng (gồm 3 lớp: 12A, 12B, 12C).

        - Tổ hợp môn khoa học xã hội: Tổ chức ôn thi theo đơn vị lớp học chính khóa buổi sáng (gồm 3 lớp: 12A, 12B, 12C).

        - Tổ hợp môn khoa học tự nhiên: Ghép học sinh các lớp thành 01 lớp.

        (Những HS đăng ký dự thi cả hai tổ hợp môn thi tự chọn, tự bố trí đi ôn theo các lớp trên miễn sao đảm bảo được giáo viên hướng dẫn kiến thức để thi là được).

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; tích cực tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; kịp thời cập nhật và triển khai các văn bản mới về kỳ thi học sinh, đảm bảo cho các em hiểu rõ về hình thức, phương án tổ chức thi, đăng ký dự thi phù hợp với năng lực của bản thân.

- Cập nhật và tổ chức cho học sinh làm thử các đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập để ôn tập cho học sinh. Trong quá trình tổ chức ôn tập sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả để có phương án điều chỉnh về cả nội dung, hình thức, kế hoạch ôn tập cho phù hợp.

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh khối 12 để tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trên cơ sở đó thống nhất việc tổ chức ôn tập và phối hợp quản lý việc ôn tập của học sinh. Nếu cha mẹ học sinh đề nghị thi thử cho các em thì Ban giám hiệu sẽ họp giáo viên để thống nhất việc ra đề, tổ chức thi và chấm, trả bài, nhận xét, tư vấn cho học sinh.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ quá trình ôn tập của học sinh.

- Chỉ đạo điều hành quá trình ôn thi, kiểm tra việc thực hiện của giáo viên và học sinh.

- Thành lập Ban chỉ đạo ôn tập ; Ban hồ sơ để tư vấn, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ thi.

2. Tổ chuyên môn

Chỉ đạo các nhóm bộ môn, cử giáo viên tham gia ôn, thống nhất xây dựng kế hoạch ôn tập, nội dung, kế hoạch bài học cho từng lớp cụ thểbiên soạn câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan phục vụ ôn tập (riêng môn Ngữ văn xây dựng các câu hỏi tự luận); tham gia quản lý việc ôn tập của giáo viên.

- Thực hiện việc biên soạn đề thi theo yếu cầu của nhà trường và của Sở GD&ĐT; tổ chức cho học sinh luyện tập các đề minh họa của Bộ GD&ĐT, …

3. Tổ Hành chính - Văn phòng

Điều khiển thời gian ôn tập, đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh khi ôn tập; dự trù thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Giáo viên chủ nhiệm

-  Tham gia vào công tác tuyên truyền về kỳ thi, về quy chế thi THPT quốc gia, tư vấn cho học sinh chọn môn thi, khối thi.

- Theo dõi và quản lý học sinh trong thời gian ôn tập, kịp thời phản ánh cho BGH về tình hình của lớp chủ nhiệm những nội dung cần điều chỉnh.

5. Giáo viên bộ môn

- Xây dựng kế hoạch ôn tập, nội dung, kế hoạch bài học cho từng lớp cụ thểbiên soạn câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan phục vụ ôn tập, bám sát đối tượng, có nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức ôn luyện phù hợp..

- Tổ chức cho học sinh luyện tập các đề minh họa và cách làm bài thi, nhất là bài thi tổ hợp KHXH và bài thi tổ hợp KHTN.

 

Trên đây là Kế hoạch ôn thi THPT quốc gia năm 2019 của Trường THCS & THPT Minh Ngọc. Đề nghị các tổ chuyên môn, tổ hành chính và giáo viên nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần điều chỉnh thì báo cáo ngay cho Ban giám hiệu để kịp thời xử lý./.

 

Nơi nhận:

   - BGH;

   - Tổ CM;

   - :Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Lý Xuân Tiến